Adres: 51-602 Wrocław
ul. Kochanowskiego 55,
Tel.: +48 71 337 27 97
Fax: + 48 71 721 59 90
info@worksolutions.pl
pn-pt godz. 8.00 - 16.00

Work Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 00000263750
kapitał zakładowy 71 000 zł
NIP: 525-23-77-149
 

NADZÓR I SPECJALIŚCI

Pola oznaczone * są wymagane.
Help Text

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Work Solutions sp. z o.o., w tym na udostępnianie Klientom i współpracownikom Work Solutions moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzy, CV i innych nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych z moim udziałem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną Administratora  Zobacz klauzulę  o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia. Zostałem powiadomiony, o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w obecnym procesie rekrutacyjnym oraz o tym, że w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych, przy czym cofnięcie niniejszej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym procesie rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Work Solutions sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Work Solutions sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kochanowskiego 55, 51-602 Wrocław. Z Administratorem można skontaktować drogą emaliową pod adresem: ado@worksolutions.pl lub telefonicznie pod numerem 71 337 27 97, bądź pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kochanowskiego 55, 51-602 Wrocław.
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i w celach:
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie wyłącznie odbiorcom, na rzecz których lub przy pomocy których Work Solutions Sp. z o.o. będzie realizować cele o których mowa w pkt 2, w szczególności: a) potencjalnym Pani/Pana pracodawcom, w tym pracodawcom zagranicznym oraz pracodawcom użytkownikom będącym klientami Work Solutions sp. z o.o.  -  b) podmiotom świadczącym na rzecz Work Solutions Sp.  z o.o. usługi konieczne do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w pkt 2, w szczególności usług księgowych, hostingowych, kadrowych, prawnych; przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, zobowiązanych przez niego Umową powierzenia przetwarzania danych do przetwarzania danych zgodnie z RODO;  c) pracownikom Administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody - do czasu jej wycofania lub w przypadku wyrażenia zgodny jedynie na udział w konkretnym procesie rekrutacji, do jego zakończenia. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przechowywane w tym celu przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu przekazania danych osobowych.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – dane przechowywane będą do czasu ich ustawowego wygaśnięcia, zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych, z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, z art. 234 par.3 1 Kodeksu pracy.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń – dane przechowywane będą do czasu ich ustawowego wygaśnięcia.
 4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora a) dostępu do swoich danych; b) sprostowania swoich danych; c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; d) przenoszenia danych do innego Administratora.
 5. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym oraz w przypadku wyrażenia na to zgody – niezbędne do uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez WS.
 6. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.
 8. Informujemy, że nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.
 9. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.