Adres: 51-602 Wrocław
ul. Kochanowskiego 55,
Tel.: +48 71 337 27 97
Fax: + 48 71 721 59 90
info@worksolutions.pl
pn-pt godz. 8.00 - 16.00

Work Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 00000263750
kapitał zakładowy 71 000 zł
NIP: 525-23-77-149
 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu internetowego pod adresem www.worksolutions.pl

 

Work Solutions Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw kandydatów do pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony osób w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i prawa do ochrony prywatności.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Work Solutions sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kochanowskiego 55, 51-602 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 00000263750 i numerem
NIP: 525-23-77-149. Kontakt do Administratora: ado@worksolutions.pl

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne?

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i  w celach:

 • Realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26.06,1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO; Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 09.07.2003) w ramach realizacji procesu rekrutacji.
 • Prowadzenia przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy i z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zgodnie z 6 ust. 1 lit. b RODO, Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 09.07.2003. oraz Ustawą o Promocji Zatrudnieni i Instytucjach Rynku Pracy z 20.04.2004.
 • Ochrony przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Nie przetwarzamy Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Dane osobowe mogą być udostępnianie wyłącznie odbiorcom, na rzecz których lub przy pomocy których Work Solutions Sp. z o.o. będzie realizować wyżej wskazane cele, w szczególności:

 • Potencjalnym pracodawcom, w tym pracodawcom zagranicznym oraz pracodawcom użytkownikom będącym klientami Work Solutions sp. z o.o.
 • Podmiotom świadczącym na rzecz Work Solutions Sp. z o.o. usługi konieczne do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w pkt 2, w szczególności usług księgowych, hostingowych, kadrowych, prawnych; przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, zobowiązanych przez niego Umową powierzenia przetwarzania danych do przetwarzania danych zgodnie z RODO;  c)
 • Pracownikom Administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

 

Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania lub w przypadku wyrażenia zgodny jedynie na udział w konkretnym procesie rekrutacji, do jego zakończenia.
 • W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przechowywane w tym celu przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu przekazania danych osobowych.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – dane przechowywane będą do czasu ich ustawowego wygaśnięcia, zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych, z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, z art. 234 par.3 1 Kodeksu pracy.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń – dane przechowywane będą do czasu ich ustawowego wygaśnięcia.

 

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

 • prawa dostępu do swoich danych
 • prawa do sprostowania swoich danych
 • prawa do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawa do przenoszenia danych do innego Administratora.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym oraz w przypadku wyrażenia na to zgody – niezbędne do uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Work Solutions sp.z o.o.

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ochrona danych osobowych

Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, w tym techniczne i organizacyjne, których celem jest ochrona Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności jeżeli przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych za pomocą sieci oraz przed innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Ochronę przetwarzania Państwa danych osobowych zapewniają zasady wewnętrznej polityki bezpieczeństwa Work Solutions zgodnej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (dalej „RODO”) i opartej na wewnętrznych przepisach i procedurach, w szczególności takich jak: Procedury zabezpieczenia komputerów przetwarzających dane osobowe, Procedury archiwizacji systemów przetwarzających dane osobowe, Procedury zabezpieczenia i archiwizacji bazy kandydatów.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych osobowych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kierowanie na adres Administratora:  ado@worksolutions.pl

 

Wykorzystywanie plików cookie w celu udoskonalanie funkcjonalności i treści serwisu

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i wygody w korzystaniu z naszego serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Informacje zapisane za pomocą plików cookies, służą do identyfikacji Państwa przeglądarki oraz sposobu korzystania z naszej witryny. Dane zbierane są do służą do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu www.worksolutions.pl i naszych Użytkowników.

Gromadzimy dane o Państwa komputerze, w tym o adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki aby ułatwiać Użytkownikom poruszania się po stronach naszego serwisu i wygodne korzystanie z niego.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania wykasowanie plików cookie. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji. , o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie znajdziesz w poniższych linkach.

Google Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

Opera

 

Prawa autorskie

Niniejsza strona internetowa stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i chroniona jest prawem autorskim. Prawa autorskie i majątkowe do serwisu internetowego posiada Work Solutions sp. z o.o. Powielanie, modyfikowanie, dystrybucja lub jakiekolwiek wykorzystywanie bez zgody twórcy jest zabronione.